profesionální čištění a praní koberců
kompletní servis a péči o koberce

SK CZ

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I - OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti společnosti Prádelna a čistírna koberců s.r.o., IČ: 06 416 683 se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8-CZ (dále jen dodavatel) a objednatele při zajišťování služeb souvisejících s čištěním a praním koberců objednateli na základě jeho objednávky.
2. Dodavatel je oprávněn poskytovat služby související s chemickým čištěním textilních výrobků, praním a čištěním koberců.
3. Objednatel je fyzická či právnická osoba, přímý zákazník nebo zprostředkovatelská společnost, která objednává (zadává) objednávku na provedení služby od dodavatele.

Článek II - ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY
 
1. Za objednání služby se považuje vyplnění a podepsání formuláře "Objednávka / smlouva o objednání služby a souhlas s obchodními podmínkami" objednatelem i pověřeným pracovníkem (obchodním zástupcem) dodavatele. Smlouva a objednávka je uzavřena i v případě, že objednatel potvrdí objednávku telefonickou formou. Předmětem smlouvy je provedení (zabezpečení) služeb v rozsahu, který je přesně specifikován v objednávce.
2. Objednatel prohlašuje, že byl seznámen s aktuální nabídkou dodavatele a cenou za objednávány služby (dle aktuálního ceníku dodavatele).
3. Objednatel bere na vědomí, že některé znečištění mohou být na hranici poškození materiálu, proto je nelze zcela odstranit: silné barevné skvrny: káva, čaj, cola, barvy atd.), Skvrny od lepkavých nebo viskózních látek, starší skvrny od moči, mastné skvrny a některé zbarvení neznámého původu. Třásně při čištění koberců mohou změnit barvu, pokud nebyla objednána dodatečná služba - bělení. Na částech intenzivnějšího používání koberce, mohou na jednotlivých plochách zůstat tmavší odstíny v důsledku poškození vlákna. Místa po těžkých předmětech (např. Nábytek) mohou být poškozeny a chyby nemusí být možné zcela odstranit. V ojedinělých případech může koberec změnit barevný tón, ztratit svůj tvar a rozměr. Nové koberce mohou čištěním změnit strukturu (změna tónu barvy, ztuhnutí vlákna). Při prvním čištění vlněných koberců může dojít k mírnému poklesu jejich objemu (výška vlákna atd.).
4. Na základě údajů poskytnutých objednatelem se dodavatel zavazuje realizovat služby způsobem odpovídajícím účelu. Dodavatel je povinen realizovat službu v požadované kvalitě, kvantitě a v dohodnutém termínu přesně podle podmínek stanovených v objednávce
5. Vyplněním objednávkového formuláře objednatel poskytuje dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s aktuálním zákonem o ochraně osobních údajů, a to zejména: jméno / název společnosti, adresa, telefon a e-mail. Kontaktní údaje nebudou poskytnuty třetí straně, mohou být využity k udržení kontaktu objednatele s dodavatelem, zasílání nabídek, informací nebo akcí dodavatele. Tento souhlas se zasíláním uvedených informací je možné kdykoliv odvolat písemnou formou (pošta, e-mail) nebo i telefonicky či osobně.
6. Zákaznická karta je vydávána na jméno zákazníka a je nepřenosná. Slevy vyplývající ze zákaznické karty je oprávněna použít pouze osoba, které byla vydána.
                                                                                  
Článek III - PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Aktuální ceník služeb je vždy dostupný na webové stránce www.okclean.sk nebo na sběrných místech dodavatele. Ceník má informativní účel a slouží pouze na předběžnou kalkulaci, přičemž všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
2. Konečná cena je stanovena na základě údajů zadaných zákazníkem a prověřených dodavatelem. Zákazník se zavazuje uhradit cenu stanovenou a vypočtenou podle skutečně prověřených dat. Cena za služby se hradí až po dodání služeb.
3. Dodavatel může při přebírání objednávky žádat zálohu ve výši 50% z předpokládané ceny za objednávané služby.
4. Dodavatel může účtovat manipulační poplatek, který bude oznámen při dodání služby. Dodavatel může účtovat příplatek také za extrémně znečištění koberce, komplikované čištění koberce způsobené hustotou jeho vláken nebo za další nezbytné služby.
5. Objednatel souhlasí, že koberec poskytnutý na čištění dodavatel vydá až po úhradě všech závazků souvisejících s dodanými službami.

Článek IV - REKLAMACE
 
1. Dodavatel není odpovědný za poškození koberce způsobené v důsledku skryté vady.
2. Dodavatel na poskytnuté služby neposkytuje záruku. Reklamaci lze uplatnit pouze na kalkulaci ceny a rozměru.
3. Ohledně vybavení a postupu při reklamaci se můžete informovat telefonicky na tel. čísle 09. Reklamaci je třeba vyjádřit písemnou formou spolu s dokladem o objednání služby. Můžete ji vybavit také osobně v nejbližším sběrném místě.
4. Dodavatel nepřijímá zásilky zaslány zpět na náklady dodavatele. Doručovací služby na vrácení zásilky si hradí sám objednatel.
5. K vrácené zásilce je třeba přiložit doklad o objednání služby a popisem důvodů (závad) reklamace. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího doručení dodavateli. V případě, že bude prokázáno, že reklamace je oprávněná, náklady s dovozem a odvozem zásilky uhradí dodavatel.
6. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami budou řešeny přiměřeně uvedeným reklamačním řádem zákonem určení.
 
Článek V -  DODACÍ PODMÍNKY
 
1. Koberec je po vyčištění doručen na adresu objednavatele. Zákazník bude o prostřednictvím SMS zprávy informován o ceně, čase i místě doručení. Cena za dopravu je účtována podle přepravních podmínek a aktuálního ceníku.
2. Koberec se po dodání objednateli nedoporučuje skladovat v přepravní fólii, protože může dojít k zapaření koberce.
3. Při dodání koberce je objednatel povinen ověřit obsah balíku v přítomnosti přepravce / kurýrem, aby se ujistil, že obsah zásilky odpovídá obsahu objednávky.
4. Pokud si objednavatel neobjednal službu "skladování", dodavatel bude postupovat podle čl. V bod 6. Ceník za službu skladování je dostupný v sběrných místech nebo u obchodních zástupců.
5. Pokud zákazník nepřevezme koberec ve stanoveném termínu, budou mu účtovány náklady spojené s uskladněním:
a) Skladování koberců 11 - 20 dní: 10% z ceny za služby
b) Skladování koberců 21 - 30 dní: 20% z ceny za služby
c) Skladování koberců 31 - 60 dní: 40% z ceny za služby
d) Skladování koberců více než 60 dní: 100% z ceny za služby
e) Pokud si objednatel předmět objednávky nepřevezme do 60 dnů, tento se stává majetkem dodavatele a bude použit na charitativní účely.
 
Článek VII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1. Tyto Všeobecné obch. podmínky jsou nedílnou součástí objednávky.
2. Dodavatel služeb si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.
Vaše spokojenost je pro nás prioritou. Napište nám Vaše připomínky ke kvalitě našich služeb a obsluze zákazníka na e-mail okclean@okclean.sk nebo zavolejte na bezplatnou zákaznickou linku 0800 .
Děkujeme za využití našich služeb a projevenou důvěru.