profesionální čištění a praní koberců
kompletní servis a péči o koberce

SK CZ

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
 
Článok I - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Práčovňa a čistiareň kobercov s.r.o., IČO: 46 812 067, so sídlom Žarnovická 3, Bratislava (poštová adresa: P. O. Box 1, 945 01 Komárno), zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 84142/B (ďalej len dodávateľ)                      a objednávateľa pri zabezpečovaní služieb súvisiacich s čistením a praním kobercov objednávateľovi na základe jeho objednávky.
2. Dodávateľ je oprávnený poskytovať služby súvisiace s chemickým čistením textilných výrobkov, praním a čistením kobercov.
3. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská spoločnosť, ktorá objednáva (zadáva) objednávku na vykonanie služieb od dodávateľa.
 
Článok II - ZADANIE OBJEDNÁVKY
 
1. Za objednanie služby sa považuje vyplnenie a podpísania formulára „Objednávka/zmluva o objednaní služby a súhlas s obchodnými podmienkami“ objednávateľom i povereným pracovníkom (obchodným zástupcom) dodávateľa. Zmluva a objednávka je uzatvorená i v prípade, že objednávateľ potvrdí objednávku telefonickou formou. Predmetom zmluvy je vykonanie (zabezpečenie) služieb v rozsahu, ktorý je presne špecifikovaný v objednávke.
2. Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou dodávateľa a cenou za objednávané služby (podľa aktuálneho cenníka dodávateľa).
3. Objednávateľ berie na vedomie, že niektoré znečistenia môžu byť na hranici poškodenia materiálu, preto ich nie je možné úplne odstrániť: silné farebné škvrny: káva, čaj, cola, farby atď.), škvrny od lepkavých alebo viskóznych látok, staršie škvrny od moču, mastné škvrny a niektoré sfarbenia neznámeho pôvodu. Strapce pri čistení kobercov môžu zmeniť farbu, ak nebola objednaná dodatočná služba – bielenie. Na častiach intenzívnejšieho používania koberca, môžu na jednotlivých plochách zostať tmavšie odtiene v dôsledku poškodenia vlákna. Miesta po ťažkých predmetoch (napr. nábytok) môžu byť poškodené a chyby nemusí byť možné úplne odstrániť. V ojedinelých prípadoch môže koberec zmeniť farebný tón, stratiť svoj tvar a rozmer. Nové koberce môžu čistením zmeniť štruktúru (zmena tónu farby, stuhnutie vlákna). Pri prvom čistení vlnených kobercov môže dôjsť k miernemu poklesu ich objemu (výška vlákna atď.).
4. Na základe údajov poskytnutých objednávateľom sa dodávateľ zaväzuje realizovať služby spôsobom zodpovedajúcim účelu. Dodávateľ je povinný realizovať službu v požadovanej kvalite, kvantite a v dohodnutom termíne presne podľa podmienok stanovených v objednávke
5. Vyplnením objednávkového formulára objednávateľ poskytuje dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s aktuálnym zákonom o ochrane osobných údajov, a to najmä: meno/názov spoločnosti, adresa, telefón a e-mail. Kontaktné údaje nebudú poskytnuté tretej strane, môžu byť využité na udržanie kontaktu objednávateľa s dodávateľom, zasielanie ponúk, informácií alebo akcií dodávateľa. Tento súhlas so zasielaním uvedených informácií je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou (pošta, e-mail) alebo aj telefonicky či osobne.
6. Zákaznícka karta je vydávaná na meno zákazníka a je neprenosná. Zľavy vyplývajúce zo zákazníckej karty je oprávnená použiť len osoba, ktorej bola vydaná. 
                                                                       
Článok III - PLATOBNÉ PODMIENKY
 
1. Aktuálny cenník služieb je vždy dostupný na webovej stránke www.okclean.sk alebo na zberných miestach dodávateľa. Cenník má informatívny účel a slúži len na predbežnú kalkuláciu, pričom všetky ceny sú uvedené bez DPH.
2. Konečná cena je stanovená na základe údajov zadaných zákazníkom a preverených dodávateľom. Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu stanovenú a vypočítanú podľa skutočne preverených údajov. Cena za služby sa uhrádza až po dodaní služieb.
3. Dodávateľ môže pri preberaní objednávky žiadať zálohu vo výške 50 % z predpokladanej ceny za objednávané služby.
4. Dodávateľ môže účtovať manipulačný poplatok, ktorý bude oznámený pri dodaní služby. Dodávateľ môže účtovať príplatok tiež za extrémne znečistenie koberca, komplikované čistenie koberca spôsobené hustotou jeho vlákien alebo za ďalšie nevyhnutné služby.
5. Objednávateľ súhlasí, že koberec poskytnutý na čistenie dodávateľ vydá až po úhrade všetkých záväzkov súvisiacich s dodanými službami.
Článok IV – REKLAMÁCIE
 
1. Dodávateľ nie je zodpovedný za poškodenie koberca spôsobené v dôsledku skrytej vady.
2. Dodávateľ na poskytnuté služby neposkytuje záruku. Reklamáciu možno uplatniť iba na kalkuláciu ceny a rozmeru.
3. Ohľadne vybavenia a postupu pri reklamácii sa môžete informovať telefonicky na tel. čísle 0905 570 632. Reklamáciu je potrebné vyjadriť písomnou formou spolu s dokladom o objednaní služby. Môžete ju vybaviť tiež osobne v najbližšom zbernom mieste.
4. Dodávateľ neprijíma zásielky zaslané späť na náklady dodávateľa. Doručovacie služby na vrátenie zásielky si hradí sám objednávateľ.
5. K vrátenej zásielke je potrebné priložiť doklad o objednaní služby a popisom dôvodov (závad) reklamácie. Reklamácia bude vybavená do 30 dní od jej doručenia dodávateľovi. V prípade, že bude preukázané, že reklamácia je opodstatnená, náklady s dovozom a odvozom zásielky uhradí dodávateľ.
6. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami budú riešené primerane uvedeným reklamačným poriadkom podľa zákona.
 
Článok V – DODACIE PODMIENKY
 
1. Koberec je po vyčistení doručený na adresu objednávateľa. Zákazník , prostredníctvom SMS správy bude informovaný o cene, čase i mieste doručenia. Cena za dopravu je účtovaná podľa prepravných podmienok a aktuálneho cenníka. 
2. Koberec sa po dodaní objednávateľovi neodporúča skladovať v prepravnej fólii, pretože môže dôjsť k zapareniu koberca.
3. Pri dodaní koberca je objednávateľ povinný overiť obsah balíka v prítomnosti prepravcu/kuréra, aby sa ubezpečil, že obsah zásielky zodpovedá obsahu objednávky.
4. Ak si objednávateľ neobjednal službu „skladovanie“, dodávateľ bude postupovať podľa čl. V, bod 6. Cenník za službu skladovania je dostupný v zberných miestach alebo u obchodných zástupcov.
5. Ak zákazník neprevezme koberec v stanovenom termíne, budú mu účtované náklady spojené s uskladnením:
a) Skladovanie kobercov 11 – 20 dní: 10 % z ceny za služby
b) Skladovanie kobercov 21 – 30 dní: 20 % z ceny za služby
c) Skladovanie kobercov 31 – 60 dní: 40 % z ceny za služby
d) Skladovanie kobercov viac ako 60 dní: 100 % z ceny za služby
e) Ak si objednávateľ predmet objednávky neprevezme do 60 dní, tento sa stáva majetkom dodávateľa a bude použitý na charitatívne účely.                                                     
 
Článok VII – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
1. Tieto Všeobecné obch. podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.
2. Dodávateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.
Vaša spokojnosť je pre nás prioritou. Napíšte nám Vaše pripomienky ku kvalite našich služieb a obsluhe zákazníka na e-mail okclean@okclean.sk  alebo zavolajte na bezplatnú zákaznícku linku 0800 500 850.
Ďakujeme za využitie našich služieb a prejavenú dôveru.
 
 
 
 
 
Ecolab DHL